Over stichting KIDS

Stichting Kinderen In De Speeltuin, kortweg KIDS, bestaat sinds 2020 en is de voortzetting van een samenwerkingsverband van zeven speeltuinen in het gebied IJsselmonde (Oud & Groot IJsselmonde en Lombardijen). De samenwerking is gestart in 2012 onder de naam stiching Samenwerkende IJsselmondse Speeltuinen (SIJS) en is gericht op het in stand houden van de speeltuinen. Door samen te werken is het ook de bedoeling om betere resultaten te bereiken.

Het bestuur van stichting KIDS is ook het bestuur van de 7 speeltuinen. Naast het bestuur is er een Raad van Toezicht, die het bestuur controleert. Iedere speeltuin heeft, bij voorkeur, een speeltuincommissie, die zorg draagt voor de dagelijkse gang van zaken en het organiseren van activiteiten.

Waar richt KIDS zich op ten behoeve van de speeltuinen?

  • Het onderhouden van de contacten met de gemeente, met name in verband met de verstrekte subsidies.
  • De aanvraag en afrekening van subsidies.
  • Het werven, vinden en binden van vrijwilligers voor de speeltuinen en het kantoor van KIDS.
  • De samenwerking versterken door (indien gewenst) een gezamenlijke inkoop, gezamenlijke afspraken met betrekking tot het onderhoud van de speeltuinen, enz..

In de eerste jaren na de oprichting van stichting SIJS stond de samenwerking in het teken van de verdeling van de beschikbare gelden (subsidies). In 2014 en 2015 is in het kader van de impulssubsidie gezocht naar verdere mogelijkheden om samen te werken, waaronder bijvoorbeeld deze website.

Speeltuinen zijn van en voor kinderen. Wij, de volwassenen, zijn zaakwaarnemers. Het onze opdracht om te zorgen dat kinderen veilig kunnen buiten spelen.

Buiten spelen is gezond; het is goed voor de fysieke en sociale ontwikkeling van kinderen. Spelen is bewegen!!!

Beleid

Stichting KIDS heeft als doel kinderen een veilige en schone speelplek te bieden. Daartoe beheert en exploiteert KIDS zeven speeltuinen. Een speeltuin is op de eerste plaats een vrijwilligersorganisatie. Op de speeltuinen zijn (lokale) vrijwilligersgroepen werkzaam ten behoeve van de speeltuin. Zij krijgen van stichting KIDS de ruimte om op eigen wijze invulling te geven aan alle aspecten van de speeltuin. Vrijwilligers(groepen) worden ondersteund door een betaalde kracht. Naast dat de speeltuin zelf verantwoordelijkheid neemt om zoveel mogelijk open te zijn (buiten de schooltijden), om activiteiten te organiseren en om de speeltuin en het speeltuingebouw te onderhouden, biedt het ook aan “externen” mogelijkheden om invulling te geven aan een speeltuin. KIDS streeft na, zonder onze eerste opdracht voor kinderen te kort te doen, dat speeltuinen hun mogelijke buurtfunctie ontwikkelen.

Stichting KIDS ontvangt van de gemeente de gelden voor de exploitatie van de speeltuinen en ontvangt de gelden voor de betaalde krachten. Stichting KIDS is financieel verantwoordelijk en heeft daarmee invloed op de mogelijkheden van speeltuinen en de mogelijkheden van vrijwilligersgroepen op speeltuinen. Het bestuur van KIDS is eindverantwoordelijk voor de financiën en moet de werkgeversrol vormgeven (op basis van de CAO Welzijn).

Stichting KIDS staat open voor alle (nieuwe) initiatieven op het gebied van buiten spelen.

Medewerkers van KIDS

De basis van KIDS en de speeltuinen vormt de inzet van (onbetaalde) vrijwilligers. Op jaarbasis zijn zo’n 200 mensen betrokken bij de speeltuinen en het kantoor van KIDS, daarvan vormen 30-40 mensen de kern van de organisatie. 160 Plaatsen worden regelmatig opnieuw ingevuld. Dit zijn stagiaires (van diverse opleidingen; KIDS en alle speeltuinen zijn erkende leerwerkbedrijven), mensen die om verschillende redenen een tegenprestatie (nu prestatie010) leveren en de traditionele vrijwilligers. Vrijwilligers komen vaak om zeer eigen redenen naar de speeltuin voor vrijwilligerswerk. Het streven is om een evenwicht te vinden tussen het belang van een speeltuin en het belang van desbetreffende vrijwilligers. We werken op basis van talenten en mogelijkheden van mensen; ook mensen met een beperking zijn van harte welkom.

Naast deze vrijwilligers zijn zes betaalde krachten aanwezig (188 uur per week) die deels gericht zijn op de ondersteuning van vrijwilligers en deels mede uitvoering geven aan de dagelijkse zaken. Per september 2019 is 1 betaalde kracht langdurig ziek en niet beschikbaar. 48 uur is gericht op vrijwilligersondersteuning en 104 uur is gericht op uitvoerende werkzaamheden.

De mogelijkheden van de speeltuinen en KIDS worden bepaald door de kennis en kunde van de aanwezige medewerkers. KIDS en de speeltuinen zoeken daarom altijd mensen die in de uitvoering willen en kunnen bijdragen en mensen die ingezet kunnen worden op specifieke onderwerpen, zoals buiten spelen, automatisering, personeelswerk (vrijwilligers en betaalde krachten), financieel deskundigen, fondsenwervers, Public Relations, marketeers; iedereen die van speeltuinen een organisatie van deze tijd maakt.

Samenwerken

Stichting KIDS en de aangesloten speeltuinen werken samen met andere partijen in het kader van, onder andere, Couleur Locale (projecten/activiteiten specifiek voor het gebied IJsselmonde), het gemeentelijke jeugdbeleid, enz.. Stichting KIDS staat open voor verbreding van deze inzet.

Stichting KIDS richt zich op het veilig buiten spelen van kinderen tot 12/13 jaar. Bouwspeeltuin Maeterlinck hanteert een ruimere leeftijdsgroep tot 14/15 jaar.

Naast de specifieke functie voor kinderen (die ten allen tijde voor gaat), proberen we de invulling van de buurtfunctie van de speeltuinen te verbreden. Wij beschrijven kort de bestaande samenwerkingsverbanden en nodigen andere initiatiefnemers van activiteiten in het kader van Couleur Locale en (bewoners)initiatieven uit om met ons nader te onderzoeken welke mogelijkheden nog meer zijn te realiseren.

Stichting SWI/buurtvaders/buurtmoeders

Dit van oorsprong Marokkaanse initiatief richt zich op de leefbaarheid van de wijk. Zij leggen en onderhouden contacten met jongeren (van Marokkaanse afkomst) en proberen positief in te spelen op de behoeftes en vragen van jongeren. Zij werken daarvoor samen met het jongerenwerk en de politie. Ten behoeve van de “brugpiepers” organiseren zij een huiswerkklas.

Door hun rondes in de wijk en de weekenden en woensdagavonden proberen zij zaken te signaleren en aan de orde te stellen, specifiek met aandacht voor jongeren, maar ook in het kader van de algemene veiligheid (buurtpreventie).

Stichting SWI werkt nauw samen met Speeltuin Pascal. SWI is gehuisvest in de speeltuin en levert daarvoor de nodige vrijwilligersuren voor de speeltuin om deze open te houden en te onderhouden.

Stichting Samen V.O.O.R. i.o.

In 2012 hebben de Petrakerk (Kerk en Buurtwerk Lombardijen), basisschool het Open Venster en speeltuin Pascal het initiatief genomen tot het project Opgroeien en Opvoeden in Armoede in Lombardijen (kortweg OenO). De basis was de vraag: wat kunnen mensen zelf doen in het kader van armoede, in het belang van kinderen, maar uiteindelijk ook in het belang van de betrokken ouders/verzorgers. Het idee was: wat kunnen mensen zelf ondernemen (op basis van hun talenten) om de positie van (hun) kinderen en henzelf te verbeteren.

Een loot van deze stam is stichting M.A.I.T. (Mijn Administratie Is Top), die in het gebied IJsselmonde een prominente rol heeft verworven in het kader van schuldhulpverlening.

Het aanbod van activiteiten is gericht op kinderen (met minder (financiële) mogelijkheden) en hun ouders.

Oorspronkelijk richtte deze vrijwilligersgroep zich op Lombardijen, al vrij snel ging men zich richten op het hele gebied IJsselmonde. Speeltuinen (Varkenoord, Reijeroord) hebben de laatste jaren een belangrijke rol gespeeld in het kader van Fun 4 Every 1 (vakantieactiviteiten voor achterblijvers), andere initiatieven zijn gericht op specifieke zaken als kinderkleding, gezond eten, relatie ouder-kind, enz.. Het kinderkledingproject K.I.D.S. zoekt blijvende huisvesting, terwijl andere projecten/activiteiten vragen om ruimte voor 2 á 3 uur.

De basis van Samen V.O.O.R. is het gebouw op het terrein van basisschool het Open Venster en de mogelijkheden die in overleg op de speeltuinen aanwezig zijn. Voor het seizoen 2019-2020 zijn basisafspraken gemaakt.

De verkleuring (inclusief de vergrijzing) van onze wijken

De speeltuinen bieden ruimte aan groepen, met een etnische achtergrond, die specifieke (recreatieve en leerzame) activiteiten willen organiseren voor de eigen groep. Dit kan een dominoclub zijn, een Surinaamse kaartclub, enz.. Dit is mogelijk, of wordt mogelijk gemaakt, als dit niet leidt tot minder mogelijkheden voor kinderen.

De vergrijzing is een aspect van de verkleuring van het gebied IJsselmonde. In het gebied IJsselmonde zijn ouderen relatief oververtegenwoordigd. Rondom en vanuit speeltuin IJsselmonde is een brede inzet ten behoeve van ouderen; wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse activiteiten zijn hier aan de orde. Het bereik van deze initiatieven is in IJsselmonde breed. In deze is er specifiek aandacht voor de relatie ouderen en kinderen (elkaar ontmoeten) en de verbreding van de ouderen groep.

Inzet van mensen met een beperking

Sinds enige jaren spant KIDS (voorheen SIJS) zich in om mensen met een beperking te betrekken (als vrijwilliger) bij de speeltuinen op individuele basis en in groepen. Vanuit de speeltuinen is het noodzakelijk om in voorkomende gevallen aanvullende afspraken te maken over de begeleiding. Met Zuidwester (een zorginstelling) wordt gewerkt aan een ploeg die mee vorm geeft aan het onderhoud op de speeltuinen. De inzet van Zuidwester en KIDS is dat ook andere partijen zich aansluiten.

Speeltuin Kreekhuizen is genomineerd om zich te ontwikkelen tot zorgspeeltuin.

Specifiek: er dient meer aandacht te zijn voor de toegankelijkheid van (onze) speeltuinen.

Scholen

Stichting KIDS en de speeltuinen hebben contacten met een grote groep scholen in de omgeving. Ten behoeve van enkele scholen is er sprake van een bijzondere relatie. Wij geven samen met scholen invulling aan aanvullende openingstijden. Ook zijn er afspraken te maken over “een ander gebruik” van de speeltuin, bijvoorbeeld in het kader van bewegen en sporten of van het speeltuingebouw (ten behoeve van opvang tussen de middag).

Kinderopvang

Ook een belangrijke klantengroep zijn de diverse kinderopvangorganisaties werkzaam in IJsselmonde en Lombardijen. Ook met hen worden, desgewenst, aanvullende afspraken gemaakt.

Armoede

Armoede is een aandachtspunt vanuit de speeltuinen. Kinderen (huishoudens) in armoede kunnen gebruik maken van de mogelijkheid van een gratis abonnement (op voordracht van een wijkteam of kerk). In speeltuin Varkenoord is al enige tijd het project Foodsharing/saving actief (het tegengaan van voedselverspilling). Tegen de einde datum producten worden aangeboden voor mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Het is geen activiteit in het kader van armoede maar sluit daar goed op aan.

De speeltuinen zijn zich bewust van het belang van speeltuinen voor kinderen in de wijk met minder financiële mogelijkheden en zullen dan ook enthousiast aansluiten bij initiatieven die hierop een (deel)antwoord geven.

Cultuur

Het aanbod van speeltuinen (voor kinderen) met betrekking tot activiteiten is vooral recreatief. Stichting KIDS en de speeltuinen zijn graag bereid een mogelijk aanbod van cultuuractiviteiten op speeltuinen mogelijk te maken, dan wel dat speeltuinbezoekers gebruik kunnen maken van activiteiten elders in de wijk of het gebied. Recent (2019) habben we goede ervaringen met ’n Bries op het eiland van Brienenoord. In deze staan we open voor initiatieven vanuit Islamunda (zoals in het recente verleden op speeltuin IJsselmonde).

Sport

Stichting KIDS en de speeltuinen staan open voor initiatieven op het gebied van sport en bewegen. BSO De Catamaran maakt regelmatig gebruik van speeltuin Pascal, als onderdeel van beweegactiviteiten. Op speeltuin Reijeroord staat een beweegtoestel voor ouderen, dat ook als speeltoestel voor kinderen kan worden gebruikt; helaas wordt hier zeer weinig gebruik van gemaakt. De speeltuinen Reijeroord, Varkenoord en IJsselmonde hebben een trapveldje waar sport en spelactiviteiten mogelijk zijn. In deze kunnen de speeltuinen en KIDS afspraken maken met sportclubs of andere beweeg- of sportinitiatieven die gebruik willen maken van deze veldjes. Ook naast speeltuin Pascal liggen sportveldjes, het zogenaamde (nu deels overkapte) Krajicekveld. De programmering van dit veld is een verantwoordelijkheid van PIT010; de speeltuin biedt de toiletten en eventuele omkleedmogelijkheden. Sportorganisaties, maar ook initiatieven of groepen in de wijk kunnen afspraken maken over mogelijkheden op en vanuit speeltuinen. Op speeltuin IJsselmonde is een tafeltennisvereniging actief, die nieuwe impulsen behoeft en met name een nieuwe basis verdient door de instroom van kinderen en jongeren.

Natuur en milieu

In het kader van natuur en milieu bestaat kinderboerderij de Kooi in Lombardijen (voor o.a. het gebied IJsselmonde) en zijn er de educatieve tuinen in Lombardijen en IJsselmonde. Speeltuinen staan open voor aanvullende initiatieven die leuk en leerzaam zijn voor kinderen. De samenwerking met zorginstelling Zuidwester heeft geleid tot het project “de Boomgaard” in Reijeroord, waar gewerkt wordt aan een eetbare tuin en waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Werkervaring en stages

Jongeren en volwassenen kunnen gebruik maken van de mogelijkheden in het kader van werkervaring en stages. Op de speeltuinen en op het kantoor van stichting KIDS zijn WerkErvaringsPlaatsen (WEP) aanwezig. In het kader van stages werken we op basis van de erkenningen (SBB) en maken groepsstages mogelijk. In deze zijn (leerlingen van) praktijkscholen, VSO-scholen en MBO-scholen welkom.

Wij bieden mogelijkheden in het kader van dagbesteding, direct vanuit een eigen PGB en/of in samenwerking met een zorginstelling.

Ook hebben we afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming, HALT en anderen, om tot invulling te komen van alternatieve werkstraffen.

Gaming

In het seizoen 2020/2021 zullen in samenwerking met de Challengeroom gaming events op de speeltuinen mogelijk worden gemaakt.

Ten slotte

De speeltuinen bieden ook onderdak aan eenmalige en/of kortlopende activiteiten voor een specifieke groep, straat of buurt. Dit alles binnen de mogelijkheden vanuit de wijk en de mogelijkheden op een speeltuin.

Wij schetsen een beeld van bestaande samenwerkingsverbanden, lang bestaande en prille initiatieven. Bewoners en organisaties die zich geroepen voelen kunnen zich aansluiten en met ons in overleg gaan om tot verdere ontwikkelingen te komen.

Scholen, kinderopvangorganisaties en organisaties als scouting kunnen te allen tijde aanvullende afspraken maken met een speeltuin, bijvoorbeeld als het gaat om aanvullende openingstijden of bijzondere activiteiten.