Grensoverschrijdend gedrag

Inleiding

Alle betrokkenen bij een speeltuin dienen te beschikken over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze VOG borgt dat mensen, die zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag en daarvoor veroordeelt zijn, niet als vrijwilliger werkzaam kunnen zijn op of ten behoeve van een speeltuin.
Voor de start van de werkzaamheden op of ten behoeve van een speeltuin dient stichting KIDS (Kinderen In De Speeltuinen van IJsselmonde) een originele VOG te ontvangen. Op basis van het geldend beleid, mits geaccordeerd door Justis, kan deze gratis worden aangevraagd.

Stichting KIDS werkt samen met andere partijen die mensen aandragen als vrijwilliger. In bijzondere gevallen verzorgt niet stichting KIDS een VOG. Dit kan ook worden geregeld door bijvoorbeeld een zorginstelling. Er zijn relaties in het kader van vervangende straffen (taakstraffen). Deze mensen dienen ook te kunnen beschikken over een VOG. Of de werkzaamheden moeten zo zijn overeengekomen dat er geen contact mogelijk is met onze doelgroep, de kinderen.

Mensen hebben (allemaal) een VOG. Daarmee is een basis gelegd voor gewenst gedrag. In de praktijk kan/zal er sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag van bezoekers en medewerkers/vrijwilligers.

De inzet van de speeltuin is: geef (als volwassenen) het goede voorbeeld (aan kinderen). Doe dit niet alleen in de vorm van woorden, laat dit ook zien in je gedrag. Alle vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn niet toegestaan op de speeltuin:

 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag; Seksuele intimidatie is een uiting van ongewenst ervaren seksueel (getint) gedrag, verbaal (seksueel getinte opmerkingen, intieme vragen), non-verbaal (staren, seksueel getinte afbeeldingen) of fysiek (ongewenst lichamelijk contact). Het gaat hierbij niet om de intentie van de dader, maar om de manier waarop de ontvanger het ervaart. Dit kan betekenen dat bepaalde opmerkingen onbedoeld als seksuele intimidatie overkomen. Daardoor is intimidatie soms lastig vast te stellen. Het is belangrijk dat iedereen binnen de organisatie weet dat seksuele intimidatie niet wordt geaccepteerd.
 • Discrimineren; Onder discriminatie wordt verstaan het, zonder rechtvaardiging, anders behandelen van mensen of (minderheids)groepen vanwege bijvoorbeeld afkomst, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, taal, handicap, leeftijd.
 • Pesten/treiteren; Pesten is gewelddadig en meestal herhaald gedrag van 1 of meer personen, met de bedoeling om de andere(n) te kwetsen. De schade kan psychologisch, seksueel, lichamelijk of sociaal zijn. Wie wordt gepest, kan zich meestal niet verdedigen.
 • Roddelen; Roddelen is een menselijke activiteit waarbij over iemand wordt gesproken – in ongunstige zin en vaak onwaar (“aangenomen waarheden”)- zonder dat de persoon in kwestie bij het gesprek aanwezig is. Bij roddelen gaat het over geruchten of privé-informatie.
 • Alle vormen van intimidatie, geweld/agressie inclusief bedreigingen
 • Het gebruik van middelen als soft/hard drugs, sigaretten en alcohol
 • Het gebruik van wapens, daarop lijkende artikelen of het gebruik van de aanwezige artikelen op de speeltuin als wapen.
De omgangsvormen
 • Medewerkers en bezoekers (volwassenen en kinderen) gaan respectvol met elkaar om,
 • Vraag eerst, geef niet direct een mening, luister goed,
 • We praten, maar schreeuwen niet,
 • Ook schelden, het gebruik van vloekwoorden wordt niet geaccepteerd,
 • Het 4-ogen principe wordt gehanteerd, een volwassenen, een medewerker van de speeltuin, houdt zich nooit alleen op met een kind, zorg dat een tweede volwassene zicht heeft op een situatie,
 • Bij een meningsverschil, scheidt de partijen en spreek elkaar aan, doe dit ook zodat nog niet meer mensen partij worden in een geschil, neem ze apart en bespreek het in alle rust,
 • We handelen op basis van een (eigen) pedagogische visie (deze wordt elders nader beschreven).

Een medewerker van de speeltuin constateert grensoverschrijdend gedrag, een medewerker of bezoeker wordt beticht van grensoverschrijdend gedrag.

Het slachtoffer is in deze leidend, hij/zij kan gebruik maken van de mogelijkheid om melding of aangifte te doen. Als hiervoor gronden aanwezig zijn adviseert stichting KIDS om melding/aangifte te doen.

De dader (mogelijk vermeende dader) zal worden geschorst, dat wil zeggen dat hem/haar de toegang tot de speeltuin/speeltuinen wordt/worden ontzegt voor minimaal 2 weken/14 dagen.

Op het moment dat de politie de zaak oppakt zal gedurende de loop van een onderzoek en een eventueel gerechtelijk proces geen toegang tot de speeltuin mogelijk zijn.

In het kader van hoor en weder hoor zal binnen de 14 dagen moeten worden vastgesteld of de maatregel wordt beëindigd of wordt verlengd, of er aanvullende maatregelen worden genomen. Mogelijk kan worden vastgesteld dat de beschuldiging niet correct is en zal daarnaar moeten worden gehandeld.
Stichting KIDS maakt onderscheid tussen kinderen en volwassenen, kinderen maken veel dingen een eerste keer mee en dienen in staat te worden gesteld om te leren. Hiermee wordt het grensoverschrijdend gedrag niet geaccepteerd, maar zal de inzet een andere zijn. Bij volwassenen liggen de grenzen strakker. In deze kan/moet stichting KIDS zich laten leiden door een advies/adviezen van derden bijvoorbeeld de wijkagent, het wijkteam, enz..

Het eerst aanspreekbaar is de verantwoordelijke medewerker op de speeltuin op het moment dat het incident plaatsvindt. Daarna is zijn/haar leidinggevende (de persoon die in de organisatie-lijn verantwoordelijk is) aanspreekbaar. Op het moment dat een bezoeker of medewerker zich onvoldoende gehoord voelt dan staat het hem/haar vrij om het bestuur van stichting KIDS te informeren. Incidenten aangaande grensoverschrijdend gedrag worden altijd gemeld en mogelijk besproken in het bestuur van stichting KIDS. Tenslotte zal het bestuur van stichting KIDS een vertrouwensfiguur aanstellen. Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf, school of de directe omgeving van mensen, aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op bijvoorbeeld seksuele intimidatie of persoonlijke problemen. Deze maakt geen deel uit de van de stichting KIDS organisatie en zal vanuit het slachtoffer opmerkingen/vragen/klachten oppakken.

Vertrouwenspersoon via:

Verhage & van der Laan
Koninginneweg 98 3262JD Oud-Beijerland
Tel: 0186-624764
Emailadres: info@verhage-vanderlaan.nl

 

Protocol Grensoverschrijdend gedrag

Op de speeltuin

De speeltuinen bieden voor kinderen de mogelijkheid om veilig buiten te kunnen spelen en deel te nemen aan het aanbod van activiteiten vanuit de speeltuin en/of partners.
Er kan sprake zijn van grensoverschrijdend gedraag jegens kinderen (bezoekers), volwassenen (ouders, verzorgers of medewerkers van de speeltuin)

Definitie van grensoverschrijdend gedrag: alle vormen van gedrag/handelen waardoor de (het gevoel van) veiligheid en eigenwaarde van een kind/kinderen, een volwassene op de speeltuin/in het speeltuingebouw wordt aangetast.

Wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag/handelen?

Het/een slachtoffer bepaalt of zij/hij gedrag/handelen als grensoverschrijdend beleeft. Kinderen kunnen in deze door hun ouders, verzorgers als woordvoerder laten vertegenwoordigen.

Een incident

Incidenten doen zich voor waarbij deze direct zichtbaar zijn of vinden plaats zonder dat deze zijn, worden waargenomen door een medewerker, andere bezoeker(s) van de speeltuin. Het slachtoffer van een dergelijk incident kan direct melding maken of na enige tijd (een kind doet haar/zijn beklag bij zijn/haar ouder/verzorger en deze is van mening dat het incident aandacht behoeft).

Een (zichtbaar) incident vindt plaats op de speeltuin. De aanwezige medewerkers van de speeltuin spreken de betrokkenen aan. Zij gaan in gesprek met de betrokken bezoeker(s), mogelijk medewerker(s) van de speeltuin. Mogelijk dat ter plaatse tot een vergelijk kan worden gekomen. Van dit incident wordt een rapportage gemaakt (zie bijlage Registratieformulier Incident).
Naar mate de ernst van het incident meer impact heeft moet worden besloten om een bezoeker, medewerker te schorsen voor minimaal 2 weken. Daarbij gaat het om het gebruik van daadwerkelijk geweld, het gebruik van materialen als wapen, het geconstateerde gebruik van middelen, enz..

Het is mogelijk dat ter plaatse geen oplossing kan worden gevonden of dat een melding eenzijdig wordt gedaan (zonder betrokkenheid van een tweede partij). Ook hiervoor wordt een rapportage gemaakt (zie bijlage Registratieformulier Incident).
De melding heeft betrekking op een incident en/of een persoon. De coördinerend werker draagt zorg voor het oppakken van het incident.

Mogelijk dat een klacht betrekking heeft op een medewerker van de speeltuin. Ook hiervan wordt een rapportage gemaakt (zie bijlage Registratieformulier Incident). Een bezoeker/medewerker meld zich bij de coördinerend werker van de organisatie.

Daarbij zal een afweging aan de orde zijn waarbij mogelijk direct (zo snel mogelijk) melding/aangifte wordt gedaan bij de politie.

Als er sprake is van kinderen, die zonder begeleiding (vanaf 7/8 jaar) dienen ouders schriftelijk te worden geïnformeerd. Ook als ouders zelf aanwezig waren zal er een brief worden gezonden. Een eventuele schorsing en de vervolgprocedure wordt opgenomen in de brief aan ouders/verzorgers.

Op het moment dat er sprake is van een schorsing is moet voor het verlopen van de schorsing worden gesproken met de bezoeker(s), een vrijwilliger. Op basis van gesprekken met het slachtoffer(s) en de dader(s) kan worden besloten tot:

 • Het beëindigen van de schorsing,
 • Het verlengen van de schorsing (mogelijk voor onbepaalde tijd)
 • De ernst van het incident is zodanig dat vanuit de speeltuin hulp wordt gevraagd ten behoeve van de dader(s) en/of slachtoffer(s). Daarbij kan er tevens sprake zijn van de verlenging van de schorsing.
 • Het aanspreken van een bezoeker, medewerker, het schorsen van een bezoeker, medewerker en melden van een bezoekers, medewerker bij een hulporganisatie heeft altijd tot doel om een vergelijkbaar incident in de toekomst tegen te gaan.

De inzet van de organisatie is dat alle bezoekers van onze speeltuinen een abonnement nemen. Naast het gratis toegangsbewijs, krijgt de organisatie de beschikking over een beperkt aantal gegevens van de bezoekers. Daardoor kan er snel en kort worden gecommuniceerd met deze bezoekersgroep. Op een vergelijkbare wijze zijn alle medewerkers van de speeltuin geregistreerd (met in acht neming van de AVG)

Bezoekers die op basis van een dagkaartje gebruik maken van de speeltuin, zullen met extra inspanningen moeten worden achterhaald. Mogelijk dat daarvoor op een speeltuin gebruik wordt gemaakt van een camera).

(Een) Incident(en) worden altijd gemeld in het bestuur van de speeltuinorganisatie.

Vertrouwenspersoon

De speeltuinorganisatie spant zich in om een externe vertrouwenspersoon, deze is niet dagelijks betrokken bij de gang van zaken op een speeltuin, de speeltuinorganisatie, te werven waar bezoekers (kinderen en volwassenen) en medewerkers terecht kunnen als zij:

 • Geen gebruik willen/kunnen maken van de hiervoor geschetste mogelijkheden aangaande grensoverschrijdend gedrag,
 • Als een bezoeker, medewerker het gevoel heeft dat onvoldoende is ingegaan op klacht, melding van grensoverschrijdend gedrag,
 • Om redenen vanuit het slachtoffer en/of mogelijke dader.

Ook de incidenten die via de vertrouwens persoon worden opgepakt worden gemeld in het bestuur van de speeltuinorganisatie.

Reageren op en/of het voor zijn van incidenten

De genoemde maatregelen zijn achteraf (en vaak gericht op 1 of enkele personen) nadat er sprake was van een incident. Binnen de organisatie zal meer aandacht moeten worden besteed aan de onderlinge omgang, de sociale vaardigheden van de medewerkers van de speeltuin. Daar waar mogelijk en wenselijk (noodzakelijk) zal in de vorm van trainingen aandacht worden besteed aan grensoverschrijdend gedrag.

Contactgegevens van:

Coördinerend werker: Mevr. S. Abarkan, bereikbaar via het kantoor van KIDS: 010-6690740

Vertrouwenspersoon: Verhage & van der Laan
Koninginneweg 98 3262JD Oud-Beijerland
Tel: 0186-624764
Emailadres: info@verhage-vanderlaan.nl

Het is altijd mogelijk het bestuur te benaderen via bestuur@speeltuin.info

Registratieformulier Incident