Aan:    de leden van de raad/het college van B&W van de gemeente Rotterdam
Postbus

Van:    Stichting Samenwerkende IJsselmondse Speeltuin (SIJS)/Stichting Speeltuin Pascal
P/a Sportlaan 77
3078 WR Rotterdam

Onderwerp: wegens succes meer mogelijkheden voor speeltuin Pascal?

Rotterdam, 17 november 2016

Geachte leden van de raad, college van B&W,

Wij richten u tot ons wegens het succes van speeltuin Pascal. In 2012 maakte deze organisatie een doorstart en zag vanaf dat moment haar bezoekersaantallen enorm groeien. In 2015/2016 vond een herinrichting plaats ten gevolge van de wateroverlast. In het hoogseizoen van 2016 bleek dat onze speeltuin te klein was.

We hadden in 2016 12000 bezoekers (kinderen), volwassenen tellen we niet. Dit houdt in dat op mooie speeldagen de speeltuin overbevolkt is.

Wij vragen daarom aan u om mee te werken aan de uitbreiding van de speeltuin, dit door een deel van de omgeving te betrekken bij de speeltuin.

De huidige omgeving wordt niet benut of kan niet worden benut. Met name het sport- en beweegveldje wordt niet benut (bijvoorbeeld door de scholen) omdat het wordt vervuild (hondenpoep) en/of omdat de situatie als onveilig wordt beleefd (kinderen kunnen tijdens het spelen zomaar de Pascalweg op lopen).

Wat is er nodig: een besluit om eenmalig geld beschikbaar te stellen voor het verplaatsen en uitbreiden van de hekwerken, het aanleggen van een goede fietsenstalplekken en de realisatie van 3 parkeerplaatsen voor ouders van kinderen met een beperking en ouderen die dicht bij de ingang van de speeltuin moeten kunnen parkeren, die tevens dienst kan doen als laat- en losplaats voor de speeltuin. Dit vraagt eenmalig extra financiën.

Een besluit om de huidige onderhoudsgelden t.b.v. dit terrein over te hevelen vanuit het budget voor het onderhoud van de openbare ruimte naar het budget voor het onderhoud van speeltuinen gekoppeld aan het meerjaren onderhoudsplan van speeltuin Pascal. Het onderhoud zou budgettair neutraal moeten kunnen worden overgedragen en uitgevoerd.

Tevens zal een nieuwe huurovereenkomst moeten worden aangegaan met Stichting Samenwerkende IJsselmondse Speeltuinen (SIJS) of stichting Speeltuin Pascal.

Wij zien onze speeltuin graag ook als de speelplaats voor de basisscholen in de omgeving. De bestaande afspraken draagt zorg voor optimaal gebruik van de speeltuin door de scholen (mits zij van onze speeltuin gebruik willen maken)

In het kader van onze KenDoe mentaliteit hebben we gekozen om u rechtstreeks te benaderen, mede omdat wij graag zouden zien dat een en ander voor het nieuwe speelseizoen (26 maart 2017) kan worden gerealiseerd.

Graag treden wij spoedig met u in overleg.

Met vriendelijke groet
Namens Stichting SIJS/Stichting Speeltuin Pascal
Henk Kosse

To Top
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux